RS3000 Iýmit howpsuzlygyny kesgitleýji

Gysga düşündiriş:

JINSP RS3000 azyk howpsuzlygyny kesgitleýji, ýerdäki iýmit howpsuzlygy üçin çalt kesgitleýji enjamdyr.Surfaceerüsti güýçlendirilen Raman spektroskopiýasy bilen bilelikde RS3000 azyk howpsuzlygyny kesgitleýji, suw önümlerinde gök önümlerde, miwelerde, çaýda, etde we neşe galyndylarynda pestisid galyndylaryny, süýt we kondensatdaky bikanun goşundylary we ş.m. tapyp biler we seljermäniň netijeleri hakyky wagtda görkezilýär. .RS3000 azyk howpsuzlygy detektory, senagat we täjirçilik dolandyryş bölümleri, gözegçilik we karantin bölümleri, saglygy goraýyş dolandyryş bölümi, hil gözegçilik bölümleri we nusganyň barlagyna gündelik gözegçilik etmek üçin beýleki ugurlar üçin amatlydyr.Şeýle hem möhüm ýerleriň we möhüm çäreleriň azyk gigiýenasynyň howpsuzlygyny kepillendirip biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

● Takyklygy: Molekulýar gurluşlary takyk kesgitlemek üçin molekulýar spektroskopiýa tehnologiýasyny ulanmak.
● Göçme: Guralyň umumy dizaýny, içerki batareýa bilen ýokary integrirlenen we şoka we çydamly.Göçme we ulanmak üçin çeýe bolmagy üçin.
● Easyeňil işlemek: Diňe gözlegiň görnüşini tassyklamaly, ýüze çykaryş nyşanyna öňünden baha bermegiň zerurlygy ýok.
● Çalt: ectionüze çykarmak 1 minut alýar we tutuş proses ýarym sagat dowam edýär.Öňünden işlemek, onlarça maddanyň barlagyna düşünip biler we tapmagyň netijesini onlarça sekundyň içinde gönüden-göni habar berip bolar, bu bolsa tapmagyň netijeliligini onlarça gezek ýokarlandyryp biler.
● Durnuklylyk: Öz-özünden ösen nano-güýçlendirilen reagent alty kategoriýany, 100 töweregi zady kesgitläp biler we reagentiň durnuklylygy> 12 aýdyr.

Detüze çykarylýan zatlar

Est Pestisidleriň galyndysy
Food Iýmit goşundylaryny nädogry ulanmak
Ox Zäherli we howply maddalar

Ed Iýip bolmaýan himiki maddalar
● Weterinariýa neşe galyndylary we neşe serişdeleri
Health Saglyk önümleriniň bikanun goşulmagy

Spesifikasiýa

Spesifikasiýa Düşündiriş
Lazer 785nm
Lazer çykyş güýji > 350Mw, yzygiderli sazlap bolýar
Wagt kesgitläň < 1 min
Tapawutlylygy C 6cm-1
Derňew Birnäçe zond gabat gelýär
Batareýanyň iş wagty H5h
Agram < 10kg

Şahadatnama we baýraklar

şahadatnamasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň