Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

bölümiň ady

JINSP Company Ltd., özeni hökmünde spektral kesgitleme tehnologiýasy bolan professional kompaniýa.Tsinghua uniwersitetinden gelip çykan we häzirki wagtda CNNC-e degişli.15 ýyllyk tehnologiýa toplanylandan soň, kompaniýanyň esasy tehnologiýalary halkara derejesinde öňdebaryjy orny eýeledi we patent arzalarynyň jemlenen sany 200-den geçdi.

Üstünligimiz

tit-removebg-deslapky syn-1

JINSP-e degişli tehnologiýa, Milli Ylym we Tehnologiýa Komissiýasynyň Ylmy we Tehnologiki Üstünliklerine baha bermek şahadatnamasyna we Hytaýyň patent ussatlygy baýragyna eýe boldy we degişli önümler Genevaenewa halkara oýlap tapyş baýragy, Pekin täze tehnologiýasy we täze ýaly abraýly baýraklara eýe boldy. Önüm şahadatnamasy we Zhu Liangyi Analitik Gural Innowasiýa baýragynyň "Täzeçillik Üstünlik baýragy".Mundan başga-da, JINSP birnäçe milli we halkara ülňüleri taýýarlamaga gatnaşdy, şol sanda Hytaý IEC 63085 Halkara standartyna gatnaşýan ýeke-täk bölüm hökmünde halkara standartyň taýýarlanmagyna gatnaşdy: Aç-açan ýa-da ýarym açyk gaplarda suwuklyklary spektral kesgitlemek ulgamy;Iki milli ülňüleriň taýýarlanmagy: GB / T 41086-2021 "Raman spektroskopiýasy esasynda howply himiki serişdeler üçin howpsuzlygy barlamak üçin umumy tehniki talaplar", GB / T 40219-2021 "Raman spektrometri üçin umumy spesifikasiýa".

Patent programmalary

+

Countriesurtlary eksport ediň

+

Satyş önümleri

şahadatnamasy

Häzirki wagtda bu kompaniýa himiki we derman, azyk we neşe synaglary, jemgyýetçilik howpsuzlygy gümrükleri, optiki süýüm spektrometri we beýleki ugurlary öz içine alýan garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan onlarça spektral önümlere eýedir. Önümler tutuş ýurdy gurşap alýar we 30-dan gowrak ýurda eksport edilýär. müňlerçe jemlenen satuw bilen daşary ýurtlarda.Inokary hilli önümler we täsirli we hünär hyzmatlary bilen JINSP içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň öwgüsini gazandy.
Spektroskopiki tehnologiýany öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde JINSP elmydama ulanyjy zerurlyklaryna esaslanar, garaşsyz innowasiýa ygrarly bolmak düşünjesi Ylmy dolandyryş tejribelerine esaslanyp, spektroskopik tehnologiýa bilen pudak ulanyjylaryna hakyky baha bermäge borçlanýarys.