Raman tehnologiýasy bilen tanyşlyk

I. Raman spektroskopiýa ýörelgesi

Lightagtylyk syýahat edende, materialyň molekulalaryna dargaýar.Bu dargamak prosesinde ýagtylygyň tolkun uzynlygy, ýagny fotonlaryň energiýasy üýtgäp biler.Tolkun uzynlygyny üýtgetmek üçin fotonlar dargandan soň energiýa ýitgisiniň bu hadysasyna Raman ýaýramagy diýilýär we dürli molekulalar dürli energiýa tapawudyna sebäp bolar.Bu aýratyn fiziki hadysa ilkinji gezek 1930-njy ýylda fizika boýunça Nobel baýragyny alan hindi fizigi Raman tarapyndan açyldy.

habarlar-3 (1)

Raman, adamyň barmak yzy ýaly, molekulýar spektroskopiýa usulydyr, her molekulanyň özboluşly spektral aýratynlyklary bar, şonuň üçin Raman spektrini deňeşdirmek arkaly himiki serişdeleri çalt we takyk kesgitlemek mümkin ..

habarlar-3 (2)

II.Raman spektrometri giriş

“Raman” spektrometri, adatça, lazer ýagtylyk çeşmesi, spektrometr, detektor we maglumatlary gaýtadan işlemek ulgamy ýaly birnäçe bölegi öz içine alýar.
Gowşak signallar ýaly meseleler sebäpli açylyşynyň ilkinji onýyllyklarynda himiki gurluşyň derňewinde Raman tehnologiýasy möhüm rol oýnasa-da, 1960-njy ýyllarda lazer tehnologiýasy ýüze çykýança kem-kemden giňden ulanylmady ..

Göçme Raman gözleginde öňdebaryjy hökmünde JINSP COMPANY LIMITED baý içerki maglumat bazasy we hünärmenleri kesgitlemek algoritmleri arkaly ýerdäki himiki maddalary çalt, weýran ediji kesgitlemäge mümkinçilik berýän dürli enjamlara eýedir.Has professional ulanyjylar üçin mikro-Raman ýaly enjamlar we usullar we himiki reaksiýa prosesiniň mukdar taýdan gözlegleri hem üpjün edilip bilner.

habarlar-3 (3)

III.Raman spektrometr aýratynlyklary

1. Birnäçe sekundyň içinde ýüze çykarylanda çalt derňew.
2. Mysal taýýarlamazdan aňsat derňew.
3. Mysal bilen habarlaşmazdan, weýran ediji däl, ýerinde, onlaýn kesgitlemek.
4. Çyglylyga hiç hili päsgelçilik ýok, ýokary we pes temperatura we ýokary basyş;
5. Belli ýerlerde himiki komponentleri takyk kesgitlemek üçin mikroskop bilen birleşdirilip bilner;;
6. Himiýa bilen birleşdirilende, himiki maddalaryň mukdar taýdan seljermesini amala aşyryp biler.

IV.“JINSP COMPANY LIMITED” -iň Raman

“JINSP COMPANY LIMITED”, Tsinghua uniwersitetinden gözbaş alyp, spektral kesgitlemek tehnologiýasy bilen enjam üpjün ediji.Raman spektroskopiýasy pudagynda 15 ýyldan gowrak gözleg we ösüş bar.“JINSP COMPANY LIMITED” kontrabanda garşy, suwuk howpsuzlyk we ylmy gözleglerde we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýan dürli göçme, elde göterilýän Raman spektrometrlerine eýedir.Şeýle hem önüm, ýerdäki iýmit howpsuzlygyny çalt kesgitlemäge mümkinçilik bermek üçin SERS-ösen tehnologiýa bilen birleşdirilip bilner.

habarlar-3 (4)

1.Derman we himiýa ugry - RS2000PAT onlaýn Raman analizatory;RS1000DI Derman kesgitleýji gural;RS1500DI Derman kesgitleýji gural.

2. Iýmit we neşe howpsuzlygy - RS3000 azyk howpsuzlygyny kesgitleýji;

3. Neşe gaçakçylygy we neşe serişdelerine garşy meýdan - RS1000 elde kesgitleýji;RS1500 el göteriji kesgitleýji

4. Ylmy gözlegler - Mikro Raman detektory

habarlar-3 (11)

Mikro Raman detektory

5. Suwuk howpsuzlyk meýdany - RT1003EB Suwuk howpsuzlyk gözegçisi;RT1003D Suwuk howpsuzlyk gözegçisi

Has giňişleýin maglumat üçin önüm sahypasynyň baglanyşygyna basyň.


Iş wagty: 09-2022-nji dekabry