Amidiň (florosulfonil) sintez prosesi boýunça gözleg

Örän poslaýjy gurşawda onlaýn spektroskopiýa gözegçilik täsirli gözleg usulyna öwrülýär.

Lityum bis (florosulfonil) amid (LiFSI) ýokary energiýa dykyzlygy, ýylylyk durnuklylygy we howpsuzlyk ýaly artykmaçlyklary bolan litiý-ion batareýa elektrolitlerine goşundy hökmünde ulanylyp bilner.Geljekdäki isleg has aýdyň bolýar we täze energiýa pudagyndaky material gözlegleriň iň nokadyna öwrülýär.

LiFSI-iň sintez prosesi floridasiýany öz içine alýar.Diklorosulfonil amid HF bilen reaksiýa berýär, bu ýerde molekulýar gurluşdaky Cl F bilen çalşylýar we bis (florosulfonil) amid öndürýär.Bu prosesiň dowamynda doly çalşylmadyk aralyk önümler öndürilýär.Reaksiýa şertleri gaty: HF gaty poslaýjy we aşa zäherlidir;reaksiýalar ýokary temperaturada we basyşda ýüze çykýar we prosesi gaty howply edýär.

svsdb (1)

Häzirki wagtda bu reaksiýa boýunça köp gözleg önümiň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin iň amatly reaksiýa şertlerini tapmaga gönükdirilendir.Componentshli komponentler üçin elýeterli ýeke-täk awtonom usul, F ýadro magnit rezonansy (NMR) spektri.Ectionüze çykarmak prosesi gaty çylşyrymly, köp wagt talap edýär we howply.Birnäçe sagat dowam edýän çalyşma reaksiýasynyň dowamynda basyş goýberilmeli we her 10-30 minutdan nusgalar alynmaly.Soňra bu nusgalar aralyk önümleriň we çig malyň mazmunyny kesgitlemek üçin F NMR bilen synagdan geçirilýär.Ösüş sikli uzyn, nusga almak çylşyrymly we seçip almak prosesi hem reaksiýa täsir edýär we synag maglumatlaryny görkezmeýär.

Şeýle-de bolsa, onlaýn gözegçilik tehnologiýasy awtonom gözegçiligiň çäklendirmelerini ajaýyp çözüp biler.Amal optimizasiýasynda reaktiwleriň, aralyk önümleriň we önümleriň hakyky ýerdäki konsentrasiýalaryna gözegçilik etmek üçin onlaýn spektroskopiýa ulanylyp bilner.Çümdürme zondy reaksiýa çäýnigindäki suwuk ýeriň aşagyna göni baryp ýetýär.Synag HF, gidroklor kislotasy we hlorosulfon kislotasy ýaly materiallaryň poslamagyna garşy durup biler we 200 ° C çenli temperatura we 15 MPa basyşa çydap biler.Çep grafik, ýedi proses parametrleri boýunça reaktiwleriň we aralyk önümleriň onlaýn gözegçiligini görkezýär.7-nji parametr boýunça çig mal iň çalt sarp edilýär we reaksiýa iň ir reaksiýa ýagdaýyna öwrülip, ​​has ir gutarýar.

svsdb (3)
svsdb (2)

Iş wagty: Noýabr-23-2023