Süýüm optiki spektrometri

Süýüm optiki spektrometr, ýokary duýgurlygyň, aňsat işlemegiň, çeýe ulanmagyň, gowy durnuklylygyň we ýokary takyklygyň artykmaçlyklaryna eýe bolan spektrometriň giňden ulanylýan görnüşidir.

Süýüm optiki spektrometr gurluşyna esasan bölekler, panjaralar, detektorlar we ş.m., şeýle hem maglumatlary ýygnamak ulgamlary we maglumatlary gaýtadan işlemek ulgamlary girýär.Optiki signal hadysanyň üsti bilen birleşýän obýektiw obýektiwde görkezilýär we tapawutly yşyk kwaz-paralel ýagtylyga öwrülýär we örtükde şöhlelenýär.Dispersiýadan soň spektr spektral spektri emele getirmek üçin şekil aýnasy tarapyndan massiw kabul edijiniň kabul edilýän ýüzünde görkezilýär.Spektral spektr detektoryň üstünde şöhlelenýär, bu ýerde optiki signal elektron signala öwrülýär, analog arkaly sanly görnüşe öwrülýär we güýçlendirilýär we ahyrynda elektrik ulgamy dolandyryş terminaly tarapyndan görkezilýär we çykarylýar.Şeýlelik bilen dürli spektral signal ölçemegi we derňewi tamamlaýar.

habarlar-3 (1)

Süýüm optiki spektrometri, ýokary kesgitleme takyklygy we çalt tizligi sebäpli spektrometriýada ulanylýan möhüm ölçeg guralyna öwrüldi.Oba hojalygy, biologiýa, himiýa, geologiýa, azyk howpsuzlygy, hromatiki hasaplamak, daşky gurşawy kesgitlemek, lukmançylyk we saglyk, LED kesgitlemek, ýarymgeçiriji senagaty, nebithimiýa senagaty we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

JINSP, miniatýura spektrometrlerden geçiriş spektrometrlerine çenli süýümli optiki spektrometrleriň doly toplumyna eýedir, suwuň hili, flýu gazy, ylmy gözlegler we ş.m. ýaly dürli ulanyjylaryň talaplaryny kanagatlandyryp biljek dürli öndürijilik parametrleri bar. zerurlyklaryna görä ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem berip biler.

habarlar-3 (2)

Adaty spektrometr giriş

1 、 Miniatý spektrometr SR50S

habarlar-3 (3)

Performanceokary öndürijilikli we ýeňil agramly güýçli mikro spektrometr

· Giň diapazon - tolkun uzynlygy 200-1100 nm aralygynda
· Ulanmak aňsat - USB ýa-da UART birikmesi arkaly dakyň we oýnaň
· Eňil - bary-ýogy 220 gr

2 mission Geçiriji örtük spektrograf ST90S

habarlar-3 (4)

Gowşak signallar üçin ajaýyp öndürijilik

· Grafiki tapawudyň netijeliligi 80% -90%
· Sowadyjy temperatura -60 ℃ ~ -80 ℃
· Nol optiki aberasiýa bilen ajaýyp optiki dizaýn

3 、 OCT spektrometri

habarlar-3 (5)

OCT spektral kesgitlemek üçin ýörite işlenip düzüldi

· Ses sesine ýokary signal: 110bB @ (7mW , 120kHz)


Iş wagty: 20-2022-nji dekabry